Watch "Red Cliff" Full Movie Online
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Red Cliff

Genre : Action, Adventure, Drama, War

Cast : Tony Leung Chiu-Wai (Zhou Yu), Takeshi Kaneshiro (Zhuge Liang), Zhang Fengyi (Cao Cao), Chang Chen (Sun Quan), Zhao Wei (Sun Shangxiang), Hu Jun (Zhao Yun), Shido Nakamura (Gan Xing), Lin Chiling (Xiao Qiao), You Yong (Liu Bei), Hou Yong (Lu Su), Tong Dawei (Sun Shucai), Song Jia (Li Ji), Ba Sen Zha Bu (Guan Yu), Zang Jinsheng (Zhang Fei), Zhang Shan (Huang Gai), Wang Qingxiang (Kong Rong), Wang Hui (Cao Hong), Xie Gang (Hua Tuo), Shi Xiao-Hong (Jiang Gan), Xu Feng-Nian (Zhang Liao), Guo Chao (Yue Jin), Hu Xiaoguang (Xiahou Jun), Cui Yu-Gui (Xu Chu), Jiang Tong (Li Tong), Ma Jingjing (Wei Ben), Yi Zhen (Cai Mao), Jia Hong-Wei (Zhang Yun), Zhao Cheng-Shun (Xun You)

Movie Plot : In 208 A.D., in the final days of the Han Dynasty, shrewd Prime Minster Cao convinced the fickle Emperor Han the only way to unite all of China was to declare war on the kingdoms of Xu in the west and East Wu in the south. Thus began a military campaign of unprecedented scale. Left with no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely alliance.